Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z valné hromady konané dne 28.2.2013

19. 3. 2013

Zápis z valné hromady konané dne 28.2.2013 v 18. hod. v restauraci

                                            u „ Petra Ulicha“ ve Studnici

Zahájení provedl starosta František Sejval

- přivítal hosty – starostku župy z Náchoda sestru Helenu Rezkovou a vedoucího redakční

   rady Studnického zpravodaje p. Ing. Jiřího Stacha. V průběhu valné hromady se dostavila

   náčelnice župy sestra Eva Trejbalová

  - počet členů jednoty k 28.2.02013 je 73 z toho zletilých členů 35 a 38  členů do 18 let  

 

- valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno19 zletilých členů z celkového počtu pozvaných , tj. 54,28%, valná hromada je schopna usnášení.

(valná hromada bere na vědomí)

- výbor jednoty předkládá návrhovou (mandátní) komisi ve složení:

 s. Marcela Horáčková      předseda komise

 s. Lída Kaněrová             ověřovatelka zápisu

 br. Jiří Maier                    člen

Valná hromada zvolila návrhovou komisi(mandátovou) ve složení  Marcela Horáčková,

Lída Kaněrová a Jiří Maier.  Hlasování   pro  16        zdržel se    3     proti    0

- výbor jednoty předkládá volební komisi ve složení

 s. Jitka Čížková         předseda komise

 br Zbyšek Wagner      člen

 br. Jiři Meier                člen

Valná hromada zvolila volební komisi ve složení Jitka Čížková, Zbyšek Wagner a Jiří Meier  Hlasování    pro   16       zdržel se    3      proti  0

- program jednání valné hromady – přečetl starosta dle pozvánky na valnou hromadu

- pozměňovací návrh ani připomínka nebyla.

- Hlasování   pro  19    zdržel se  0     proti   0

Valná hromada schválila program jednání dle návrhu předloženého výborem jednoty

 Následují zprávy činovníků výboru

 starosta br. F. Sejval   seznámil valnou hromadu s činností výboru. Ten se zabýval  především přípravami na XV. všesokolský slet a 150. výročí založení Sokola. Hospodaření

a zabezpečení chodu jednoty byly vždy na výboru řešeny.(např. uzavření nájemní smlouvy

 č.1/2012 o pronájmu pozemku a uskutečnění 2 brigád na sběr železného šrotu)

Dalším bodem zprávy bylo hospodaření jednoty. Byl vytvořen zisk ve výši 17.005,-- Kč i přesto, že proběhl sletový rok. Na tomto výsledku se podílí především příspěvky a dotace od  OÚ Studnice, župy Podkrkonošské-Jiráskovy a ČOS Praha. Vytvořený zisk doporučuje výbor jednoty zaúčtovat rozdělení zisku do kmenového jmění. Na závěr zprávy o hospodaření starosta poděkoval všem, kdo poskytl finanční prostředky.

 Starosta v hrubých rysech seznámil valnou hromadu s plánem činnosti a rozpočtem na

rok 2013. Uvedl, že finanční částky uvedené v rozpočtu mohou být novým výborem jednoty  upřesněny.

Hlasování :

Zprávu výboru o činnosti a o hospodaření za minulý rok   pro 18   zdržel se 1   proti 0

Zaúčtovat rozdělení zisku ve výši 17.005,-- Kč do vlastního jmění  pro 18  zdržel se 1   proti 0

Nájemní smlouvu č.1/2012 o pronájmu pozemku mezi naši jednotou a p.m Rudolfem Malinou

Řešetova Lhota čp. 77                                       pro 18    zdržel se   1     proti   0   

Plán činnosti a rozpočet na rok 2013                pro  18    zdržel se   1    proti    0

Valná hromada schvaluje: výše uvedené hlasování

V závěru zprávy starosta jednoty zhodnotil sletový rok , zmínil se o vytvoření oddílů všestrannosti  tenisu a šachů). Poděkoval všem cvičencům a cvičitelům všem

členům jednoty , kteří se podílely na práci  naši jednoty.

Po zprávě starosty F. Sejvala si vzala slovo starostka župy Helena Rezková, která poděkovala

členům výboru jednoty, ale i ostatním členům za pozvednutí činnosti v naši jednotě. Zejména se jí líbila práce s žactvem. Popřála všem hodně zdraví a elánu v další činnosti. Protože musela z naléhavých důvodů opustit valnou hromadu, starosta ji poděkoval za účast na valné

hromadě a  za  povzbuzující ohodnocení naši činnosti.

Následovaly zprávy:

Zpráva  náčelníka br. Tomaše Meiera-  příprava sletu a vystoupení na XV. všesokolském sletu 

                                                                v Praze

Zpráva br. Horáčka Petra, Tylše Martina , F. Sejvala  zhodnocení činnosti založených oddílů

                                                                ZZZ, tenisového oddílu a šachů

Valná hromada bere na vědomí zprávy náčelníka vedoucích oddílů

-sestra Věra Meierová seznámila valnou hromadu se stavem peněz v pokladně a na běžném účtu k 31.12. 2012. V pokladně je 11.614,-- Kč a na účtu  47.349,--Kč. Provedla ve spolupráci

 se sestrou Gabrielou Regnerovou revizi pokladny, běžného účtu a účtování.

Hlasování: pro  18      zdržel se   1      proti   0

Valná hromada schvaluje provedenou revizi pokladny, běžného účtu a účtování OPK

-následují volby -  předseda volební komise sestra Čížková Jitka doporučuje valné hromadě způsob volby kandidátů veřejným hlasováním a to u kandidátů na funkce starosty, jednatele

a  náčelníka samostatně a u ostatních kandidátů společně.

Nebyl podán žádný pozměňující návrh ani připomínka tedy bylo započato s hlasováním

Kdo je pro    19          Zdržel se   0        Proti   0

Valná hromada odsouhlasila způsob volby kandidátů veřejným hlasováním

 Předseda volební komise seznamuje valnou hromadu s kandidátkou činovníků na funkční

období roku 2013-2016.

                                                             Hlasování                       Pro          Zdržel se        Proti

starosta  bratr František Sejval                                                 18                  1                0

jednatel  bratr Petr Horáček                                                      18                  1                0

 náčelník bratr Tomáš Meier                                                       18                  1                0   

 os. pověřená kontrolou sestra   Jitka Kábrtová                        18                  1                0

hospodářka-pokladník sestra Věra Meierová                           18                  1                0

vzdělavatelka sestra Jana Maierová                                           18                  1                0

Delegát na VH župy bratr Tomáš Meier                                    18                  1                0

Delegát na VH a vyslanec do výboru župy  b. F.Sejval            18                  1                0

 

Valná hromada zvolila výše uvedené bratry a setry do výše uvedených funkcí ve výboru

naši jednoty a delegáty na valnou hromadu včetně vyslance do výboru župy.  

 

 - Diskuze –

Projednávání oslav 100. výročí oslav v roce 2014 – konání v červnu 2014 maximálně v rámci

župy.

Hlasování -   pro 17    zdrželo se  2

Diskuzi vystoupila sestra Eva Trejbalová – pomůže při oslavách  

 Předseda návrhové komise přečetla usnesení z valné hromady.

Valná hromada odsouhlasila všemi hlasy usnesení z dnešní valné hromady.

Starosta poděkoval za účast sestře Evě Trejbalové všem přítomným členům a ukončil

valnou hromadu.